Szanując Państwa prywatność, pragniemy poinformować, że Elamed Media Group przetwarza dane zgodnie z ogólnie przyjętymi regulacjami prawnymi. Pragniemy zatem, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), poinformować, jak przetwarzamy Państwa dane.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Elamed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, mająca swoją siedzibę w Katowicach przy alei Roździeńskiego 188c, wpisana do rejestru sądowego w Katowicach-Wschód pod numerem KRS 0000411505, mająca NIP: 9542573300 oraz REGON: 240514233 (zwana dalej Elamed Media Group).

W jakim celu, jak długo oraz na podstawie jakiego prawa przetwarzamy dane?

Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Jak długo przetwarzamy dane osobowe
Zawarcie i wykonanie umowy z klientem lub kontrahentem Art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO Okres trwania umowy oraz do upływu okresu przedawnienia roszczeń – to jest do końca roku, w którym upływa 6 lat od dnia wymagalności roszczenia
Rozpatrywanie skarg i reklamacji Art. 6 ust. 1 lit. b RODO Przez rok po upływie terminu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji
Prowadzenie działań marketingowych Papierowo Art. 6 ust. 1 lit. a RODO Do czasu wycofania zgody
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do czasu wyrażenia sprzeciwu
E-mailowo Art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Do czasu wycofania zgody
Telefonicznie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne Do czasu wycofania zgody
Prowadzenie rekrutacji Art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz Art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Do zakończenia rekrutacji lub w wypadku, gdy została udzielona zgoda na dalsze rekrutacje – maks. 2 lata
Zarządzanie zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami Art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. c oraz lit. f RODO Art. 9 ust. 2 lit. b RODO oraz art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dla osób zatrudnionych przed 1.01.2019 r. – 50 lat; dla osób zatrudnionych od 1.01.2019 r. – 10 lat; umowy cywilnoprawne – 6 lat od ich zakończenia
Wysyłka produktów Art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b oraz lit. f RODO Jak przy celu: Zawarcie i wykonanie umowy z klientem lub kontrahentem
Odpowiedź na zapytanie wysłane przez formularz lub e-mail Art. 6 ust. 1 lit. a RODO Rok od wysłania odpowiedzi
Fakturowanie dokumentów Art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 86 § 1 Ordynacji Podatkowej 5 lat podatkowych
Poprawa funkcjonalności strony internetowej (ankiety) Art. 6 ust. 1 lit. a RODO Do czasu wycofania zgody, ale nie dłużej niż 5 lat

Jakie mają Państwo prawa, gdy przetwarzamy Wasze dane?

Pragniemy poinformować, że macie Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • uzupełnienia oraz aktualizacji treści danych,
  • żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
  • sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  • wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • przenoszenia swoich danych.

Inspektor ochrony danych osobowych

Elamed Media Group powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym możecie się Państwo skontaktować pisząc na: iodo@elamed.pl.

Komu będziemy przekazywać Państwa dane?

Podczas przetwarzania danych osobowych korzystamy z firm zewnętrznych. Komu zatem możemy powierzyć lub przekazać zgodnie z prawem Państwa dane? Szczegółowy opis znajduje się w pliku Odbiorcy danych osobowych, który znajduje się na stronie elamed.pl w zakładce Pliki do pobrania.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Jeżeli Państwa dane będą przetwarzane na portalach internetowych, to dostęp do nich mogą mieć osoby spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Elamed Media Group nie będzie jednak przekazywał Państwa danych do tych krajów w żaden inny sposób.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Elamed Media Group na dzień dzisiejszy nie wykorzystuje przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

W tymponiższym formularzu mogą Państwo zweryfikować status zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Elamed Media Group.

Po wypełnieniu formularza na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z informacją o aktualnym statusie oraz instrukcją jego zmiany.

W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z Działem Obsługi Klienta, e-mail: dok@elamed.pl, tel. 32 788 51 28 lub Inspektorem ochrony danych.

Status zgód